23.125.71.22 Mozilla/5.0+(compatible;+Baiduspider/2.0;++http://www.baidu.com/search/spider.html) 404 0 64 24 2013-04-28 11:16:03 192.168.1.162 GET / - 80 - 46.105.115.130 - 403 14 0 1138 2013-04-28 11:16:03 192.168.1.162 GET /html/zhuanti/weidai/2012/0412/69665.html - 80 - 123.125.71.13 Mozilla/5.0+(compatible;+Baiduspider/2.0;++http://www.baidu.com/search/spider.html) 404 0 64 21 2013-04-28 11:16:03 192.168.1.162 GET / - 80 - 46.105.115.130 Synthesio+Crawler+release+MonaLisa+(contact+at+synthesio+dot+fr) 403 14 0 623 2013-04-28 11:16:04 192.168.1.162 GET / - 80 - 61.135.220.8 Mozilla/5.0+(compatible;+YodaoBot-News/1.0;+http://www.youdao.com/help/webmaster/spider/;+) 403 14 0 19 2013-04-28 11:16:04 192.168.1.162 GET /html/licai/licaianli/201304/17-82858.html - 80 - 203.208.60.92 Mozilla/5.0+(iPhone;+U;+CPU+iPhone+OS+4_1+like+Mac+OS+X;+en-us)+AppleWebKit/532.9+(KHTML,+like+Gecko)+Version/4.0.5+Mobile/8B117+Safari/6531.22.7+(compatible;+Googlebot-Mobile/2.1;++http://www.google.com/bot.html) 404 0 2 173 2013-04-28 11:16:05 192.168.1.162 GET /html/zhengquan/zhengquanyaowen/201302/16-79525_2.html - 80 - 123.125.71.45 Mozilla/5.0+(compatible;+Baiduspider/2.0;++http://www.baidu.com/search/spider.html) 404 0 64 15 2013-04-28 11:16:06 192.168.1.162 GET /html/caijing/hongguan/index.html - 80 - 125.39.239.232 - 404 0 2 51 2013-04-28 11:16:06 192.168.1.162 GET /html/caijing/hongguan/index.html - 80 - 125.39.239.232 - 404 0 2 52 2013-04-28 11:16:06 192.168.1.162 GET /html/caijing/hongguan/index.html - 80 - 125.39.239.232 - 404 0 2 51 2013-04-28 11:16:06 192.168.1.162 GET /html/caijing/hongguan/index.html - 80 - 125.39.239.232 - 404 0 2 51 2013-04-28 11:16:06 192.168.1.162 GET /html/caijing/hongguan/index.html - 80 - 125.39.239.232 - 404 0 2 71 2013-04-28 11:16:06 192.168.1.162 GET /html/caijing/hongguan/index.html - 80 - 125.39.239.232 - 404 0 2 255 2013-04-28 11:16:07 192.168.1.162 GET /images/21111.gif - 80 - 1.192.36.161 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.1;+WOW64;+Trident/4.0;+SLCC2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+Media+Center+PC+6.0;+.NET4.0C) 404 0 2 370 2013-04-28 11:16:07 192.168.1.162 GET /html/zhuanti/chanquanjiaoyi/zuixinbaodao/2010/1110/53141.html - 80 - 220.181.108.102 Mozilla/5.0+(compatible;+Baiduspider/2.0;++http://www.baidu.com/search/spider.html) 404 0 64 107 2013-04-28 11:16:08 192.168.1.162 GET /uploads/allimg/130304/09142C207-0-lp.jpg - 80 - 180.126.229.42 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0) 404 0 2 315 2013-04-28 11:16:09 192.168.1.162 GET /html/zhuanti/shangshipeixun/2010/0812/47823.html - 80 - 220.181.108.85 Mozilla/5.0+(compatible;+Baiduspider/2.0;++http://www.baidu.com/search/spider.html) 404 0 64 109 2013-04-28 11:16:10 192.168.1.162 GET /robots.txt - 80 - 157.56.92.152 Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm) 404 0 2 219 2013-04-28 11:16:11 192.168.1.162 GET /html/zhuanti/weidai/2012/0412/69653.html - 80 - 220.181.108.162 Mozilla/5.0+(compatible;+Baiduspider/2.0;++http://www.baidu.com/search/spider.html) 404 0 64 144 2013-04-28 11:16:13 192.168.1.162 GET /html/zhengquan/yugudongxiang/201202/23-68797.html - 80 - 157.56.92.152 Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm) 404 0 2 220 2013-04-28 11:16:13 192.168.1.162 GET /html/caijing/hongguan/index.html - 80 - 125.39.239.232 - 404 0 2 52 2013-04-28 11:16:13 192.168.1.162 GET /html/caijing/hongguan/index.html - 80 - 125.39.239.232 - 404 0 2 107 2013-04-28 11:16:13 192.168.1.162 GET /html/caijing/hongguan/index.html - 80 - 125.39.239.232 - 404 0 2 106 2013-04-28 11:16:13 192.168.1.162 GET /html/caijing/hongguan/index.html - 80 - 125.39.239.232 - 404 0 2 53 2013-04-28 11:16:13 192.168.1.162 GET /html/caijing/hongguan/index.html - 80 - 125.39.239.232 - 404 0 2 51 2013-04-28 11:16:13 192.168.1.162 GET /html/zhuanti/shangshipeixun/2010/0812/47819.html - 80 - 220.181.108.142 Mozilla/5.0+(compatible;+Baiduspider/2.0;++http://www.baidu.com/search/spider.html) 404 0 64 101 2013-04-28 11:16:13 192.168.1.162 GET /html/caijing/hongguan/index.html - 80 - 125.39.239.232 - 404 0 2 246 2013-04-28 11:16:15 192.168.1.162 GET /html/zhuanti/weidai/2012/0412/69659.html - 80 - 220.181.108.156 Mozilla/5.0+(compatible;+Baiduspider/2.0;++http://www.baidu.com/search/spider.html) 404 0 64 99 2013-04-28 11:16:17 192.168.1.162 GET /html/caijing/xiaofei/index.html - 80 - 221.0.111.145 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;) 404 0 2 23 2013-04-28 11:16:17 192.168.1.162 GET /html/zhuanti/shangshipeixun/2010/0812/47820.html - 80 - 220.181.108.144 Mozilla/5.0+(compatible;+Baiduspider/2.0;++http://www.baidu.com/search/spider.html) 404 0 2 107 2013-04-28 11:16:18 192.168.1.162 GET /uploads/allimg/130117/0q2443359-0.jpg - 80 - 60.213.96.46 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1) 404 0 2 2048 2013-04-28 11:16:19 192.168.1.162 GET /html/zhuanti/chanquanjiaoyi/meitishidian/2010/1110/53149_2.html - 80 - 123.125.71.76 Mozilla/5.0+(compatible;+Baiduspider/2.0;++http://www.baidu.com/search/spider.html) 404 0 64 16 2013-04-28 11:16:20 192.168.1.162 GET /html/caijing/hongguan/index.html - 80 - 125.39.239.232 - 404 0 2 52 2013-04-28 11:16:20 192.168.1.162 GET /html/caijing/hongguan/index.html - 80 - 125.39.239.232 - 404 0 2 51 2013-04-28 11:16:20 192.168.1.162 GET /html/caijing/hongguan/index.html - 80 - 125.39.239.232 - 404 0 2 53 2013-04-28 11:16:20 192.168.1.162 GET /html/caijing/hongguan/index.html - 80 - 125.39.239.232 - 404 0 2 52 2013-04-28 11:16:20 192.168.1.162 GET /html/caijing/hongguan/index.html - 80 - 125.39.239.232 - 404 0 2 51 2013-04-28 11:16:21 192.168.1.162 GET /html/zhuanti/weidai/2012/0412/69649.html - 80 - 123.125.71.40 Mozilla/5.0+(compatible;+Baiduspider/2.0;++http://www.baidu.com/search/spider.html) 404 0 64 16 2013-04-28 11:16:21 192.168.1.162 GET /html/caijing/hongguan/index.html - 80 - 125.39.239.232 - 404 0 2 289 2013-04-28 11:16:22 192.168.1.162 GET /html/zhuanti/chanquanjiaoyi/guanfangshengyin/2010/1113/53384.html - 80 - 123.125.71.25 Mozilla/5.0+(compatible;+Baiduspider/2.0;++http://www.baidu.com/search/spider.html) 404 0 64 14 2013-04-28 11:16:25 192.168.1.162 GET /html/zhuanti/hot/2010/0712/45093.html - 80 - 123.125.71.96 Mozilla/5.0+(compatible;+Baiduspider/2.0;++http://www.baidu.com/search/spider.html) 404 0 64 62 2013-04-28 11:16:26 192.168.1.162 GET /uploads/allimg/130225/0S643KS-0.jpg - 80 - 60.211.102.173 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.1;+Trident/5.0;+SLCC2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+Media+Center+PC+6.0) 404 0 2 291 2013-04-28 11:16:27 192.168.1.162 GET /html/zhuanti/chanquanjiaoyi/zuixinbaodao/2010/1110/53141_4.html - 80 - 123.125.71.28 Mozilla/5.0+(compatible;+Baiduspider/2.0;++http://www.baidu.com/search/spider.html) 404 0 64 61 2013-04-28 11:16:28 192.168.1.162 GET /html/zhengquan/zhengquanyaowen/201304/11-82377.html - 80 - 123.125.71.50 Mozilla/5.0+(compatible;+Baiduspider/2.0;++http://www.baidu.com/search/spider.html) 404 0 64 14 2013-04-28 11:16:29 192.168.1.162 GET /html/caijing/meirishengyin/201201/10-68170.html - 80 - 203.208.60.95 Mozilla/5.0+(iPhone;+U;+CPU+iPhone+OS+4_1+like+Mac+OS+X;+en-us)+AppleWebKit/532.9+(KHTML,+like+Gecko)+Version/4.0.5+Mobile/8B117+Safari/6531.22.7+(compatible;+Googlebot-Mobile/2.1;++http://www.google.com/bot.html) 404 0 2 3951 2013-04-28 11:16:29 192.168.1.162 GET /html/caijing/hongguan/index.html - 80 - 125.39.239.232 - 404 0 2 51 2013-04-28 11:16:29 192.168.1.162 GET /html/caijing/hongguan/index.html - 80 - 125.39.239.232 - 404 0 2 51 2013-04-28 11:16:29 192.168.1.162 GET /html/caijing/hongguan/index.html - 80 - 125.39.239.232 - 404 0 2 52 2013-04-28 11:16:29 192.168.1.162 GET /html/caijing/hongguan/index.html - 80 - 125.39.239.232 - 404 0 2 51 2013-04-28 11:16:29 192.168.1.162 GET /html/caijing/hongguan/index.html - 80 - 125.39.239.232 - 404 0 2 51 2013-04-28 11:16:29 192.168.1.162 GET /html/caijing/hongguan/index.html - 80 - 125.39.239.232 - 404 0 2 247 2013-04-28 11:16:31 192.168.1.162 GET /html/zhuanti/chanquanjiaoyi/meitishidian/ - 80 - 123.125.71.55 Mozilla/5.0+(compatible;+Baiduspider/2.0;++http://wv>

铂金变现难不适合投资

来源:北京商报    发表时间:2013-01-28 

铂金变现难不适合投资

 新年伊始,铂金价格延续去年末的涨势,再度成为贵金属市场的新宠,而去年3月以来持续出现的黄金价格高于铂金价格情况也开始扭转,使得越来越多的投资者把目光投向了铂金产品。不过,由于变现困难等市场原因,对于普通投资者来说,投资铂金目前还不适合,相对于炒黄金来说,炒铂金的风险可能更大。

 铂金价格年初大幅上涨

 回顾2012年的贵金属收益,出人意料的是,铂金的回报率远高于黄金和白银。而进入2013年,近一个月来,铂金的价格继续保持强势,吸引了越来越多贵金属投资者关注的目光。

 据上海黄金交易所交易行情显示,截至1月23日收盘,铂金Pt99.95的价格从2012年末的收盘价321.25元/克上涨至353.00元/克,今年来累计涨幅达到9.88%。各大品牌的铂金饰品等价格也都在上涨,如周生生官网显示,1月23日,纯度为95%的铂金价格为541元/克,较去年12月31日纯度为99.9%的铂金价格也才414元/克相比,涨幅超过三成。

 值得一提的是,尽管上周黄金和铂金价格均出现了不同程度的上涨,但已维持10月有余的黄金价格高于铂金价格的“倒挂”状况终于发生了扭转。数据表明,黄金Au99.95价格最高涨至340元/克,而铂金Pt99.95价格最高涨至354.3元/克,铂金比黄金的每克价格要高出14元。

 铂金不适合普通人投资

 铂金在2013年的价格走势被诸多机构看好。道明证券日前就发布报告称,铂金供给或出现短缺,同时经济状况好转,预计2013年底铂金价格将攀升至1900美元/盎司上方。

 “不过,若用于投资,铂金仍然不及黄金”,金瑞期货贵金属分析师表示,目前投资铂金的渠道不多,如果个人投资看涨铂金,不妨进行一些除实物铂金之外的投资。

 海期资产管理贵金属专家丁毅指出,铂金与黄金相比是一个非常小的品种,铂金的投资价值不能简单看它与黄金的价差,应该跳出它与黄金的关系,将其放在大势下研判。由于铂金规模小,因此波动更大,风险也更大,通常是黄金一涨,价格就“倒挂”了,而黄金跌,它跌得比黄金更厉害。

 “从严格意义上讲,铂金对普通投资者来说并非投资品,铂金既不像黄金有货币属性,也没有回购渠道和相应市场,除了少数银行开通个人账户铂金交易业务外,实物铂金的投资意义并不大,因此并不适合普通投资者。”丁毅说。

 炒铂金现货不及纸铂金

 如果投资者的确有投资铂金的念头,可以考虑投资纸铂金。分析师们认为,变现难是现货铂金投资最大的障碍,而铂金饰品的单位售价是在国际铂金基准价格上大幅加价,也缺少回购渠道。而纸铂金的投资方式类似于纸黄金,可以通过高抛低吸来短线获利。

 与实物铂金相比,纸铂金也有比较明显的优势。首先,纸铂金的投资起点较低,起始交易单位为1克;其次,纸铂金不必保管、储藏实物,无需担心实物的磨损、失窃等麻烦;另外,纸铂金的流动性要好于实物铂金,随时可以兑现为现金,且价格透明,直接抓取的是国际市场铂金的实时价格。

 目前工商银行(601398,股吧)、建设银行(601939,股吧)开通了个人账户铂金交易业务,个人客户以美元或人民币作为交易结算货币,有人民币账户或美元账户两种选择。此外,渣打银行也推出了挂钩铂金现货价格的开放式代客境外理财产品,最低认购金额为1.8万美元或者10万元人民币。

欢迎加入河南理财沙龙QQ群:262719859。交流理财心得,投诉理财欺诈,维护财富权益!

责任编辑:闫琦(实习生)
大河网相关微博

相关新闻>>

  大河网版权所有 经营许可证编号:豫B2-20040031 豫ICP备07006354号-1 网络视听许可证1607212号

  未经大河网书面特别授权,请勿转载或建立镜像

  违者依法追究相关法律责任